Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV ARBETSSÖKANDES PERSONUPPGIFTER

För Metria AB (nedan "Metria", ”vi”, ”oss”) är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Denna integritetspolicy är tillämplig på arbetssökande till Metria och beskriver hur Metria samlar in och behandlar arbetssökandes personuppgifter.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna informationstext innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Via vår karriärsida på metria.se kan du söka lediga tjänster eller ”Connecta” med oss. Genom att du registrerar dina uppgifter på våra karriärsidor kommer dina personuppgifter att behandlas av oss. Metria AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Metria kan även, genom s.k. extern sökning, söka efter lämpliga kandidater, t.ex. via LinkedIn. Sådan sökning sker med intresseavvägning som laglig grund. Sökning görs endast på uppgifter som är relevanta och av väsentlig betydelse för ett bedöma kandidatens yrkeskvalifikationer samt söka kontakt med kandidaten. Om vi samlat in uppgifter om dig via sökning kommer du att informeras om detta och du har alltid rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter
De personuppgifter Metria behandlar om dig utgår från de uppgifter vi erhållit genom sökning eller uppgifter du själv lämnar till Metria, t.ex. via våra karriärssidor eller genom kontakt med Metrias personal.

När du söker en ledig tjänst via våra karriärssidor eller anmäler ditt intresse för anställning, ber vi dig att uppge ditt namn, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress samt bifoga ett personligt brev och ditt CV (eller genom att du extraherar din meritförteckning från din Linkedinprofil).

I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument innehållande personuppgifter, t.ex. intervjuanteckningar och noteringar från referenstagning. För vissa typer av tjänster kan Metria i vissa fall behöva utföra tester och kreditkontroll på dig. Du kommer i sådana fall att lämna ett särskilt samtycke innan detta sker.

Metria kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna integritetspolicy.

Ändamålet med behandlingen
Vi använder dina personuppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och hur de matchar den tjänst som du sökt eller lediga tjänster om du gjort en generell intresseanmälan för. Uppgifterna används även för att hålla kontakt med dig kring den aktuella tjänsten.

Metria behandlar dina personuppgifter för att kunna:

(a) erbjuda dig att vara en del av vår kandidatdatabas för kommande tjänster; (b) administrera rekryteringsprocesser; och
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering

Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka din möjlighet att bli aktuell för lediga tjänster. Metria behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig och för sådana andra ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

Rättslig grund
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke som du bl.a. ger i samband med att du registrerar dina uppgifter på våra karriärsidor. Behandling av dina personuppgifter kan även ske med stöd av rättsliga förpliktelser (för att kunna hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering) eller intresseavvägning (inhämtande av referenser).

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Metria kommer som huvudregel att spara personuppgifter enligt följande:

  • Personuppgifter kopplade till en intresseanmälan kommer att sparas så länge som ditt konto är aktivt och därefter under två (2) år. Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under en sådan längre period som ger Metria skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella.
  • Uppgifter kopplade till en rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i två (2) år.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE ELLER PROFILERING
Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande inom ramen för Metrias behandling av personuppgifter. Profilering kan förekomma t.ex. vid tester av kandidater och sker endast efter samtycke.

COOKIES
När du ”Connectar” med oss eller söker aktuella uppdrag via våra webbsidor kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom din dator, mobil eller surfplatta, när du besöker våra webbsidor. Vi använder cookies för att underlätta din användning av webbsidorna samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av våra webbsidor. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra våra webbsidor. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av våra webbsidor försämras, exempelvis genom att vissa funktioner inte längre finns tillgängliga.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED BOLAG UTANFÖR METRIA
Metria kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas vidare till Metrias samarbetspartners, t.ex. leverantörer av testverktyg. Samtycke inhämtas alltid från dig vid varje enskilt tillfälle innan personuppgifter levereras till samarbetspartners.

Metria kan även lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer för vår verksamhet, t.ex. till Teamtailor vars tjänst vi använder som rekryteringssystem och för våra karriärsidor. Dessa leverantörer har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Metria.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Om du har delat med dig av dina personuppgifter via våra karriärsidor på webb har dina personuppgifter lämnats ut till land utanför EU/EES då del av driften av karriärsidorna utförs där. Säkerheten för personuppgifterna har säkerställts genom Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

ANVÄNDNING AV E-POST
För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med våra kandidater använder Metria e-pot.

Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av intresseavvägning enligt artikel 6 punkt 1  f) i dataskyddsförordningen.

Du bör inte skicka känsliga personuppgifter (såsom t. ex. uppgifter om din hälsa, medlemskap i fackförening eller politiska åsikter) eller integritetskänsliga uppgifter (såsom t. ex. personnummer eller uppgifter om lön eller löneanspråk) till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Metria.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
Metria har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar.

Metrias anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Metrias regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet, denna integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Metria AB, 801 83 Gävle är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som Metria behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, dvs. vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till Metria, se kontaktuppgifter nedan. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en (1) månad, till folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en (1) månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att Metria ska kunna fullgöra vissa uppgifter och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på sådant samtycke.

Kontaktuppgifter: Metria, Att: Dataskyddsombudet, 801 83 Gävle.

E-post: dataskyddsombud@metria.se

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

ÄNDRINGAR 
Metria har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig via vårt rekryteringssystem. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med att du registrerar dig i vårt rekryteringssystem) eller om du på annat sätt informerats om den nya versionen.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@metria.se

Jobbar du redan på Metria?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@metria.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor